Írásos tájékoztató

ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ

Cégadatok:

 

A képző szerv neve: Bodasuli, Boda Attila e.v. „kisadózó”

 

Cím: 3300 Eger, Szvorényi u. 4. 2. a.

Telefon: 06-30/356-2019, e-mail cím: info@bodasuli.hu

Cégforma: egyéni vállalkozó

Nytsz: 51157203

Fknysz: B/2020/003058

 

Képzési engedélyek száma:

 

Kategóriás képzés: KGHF/53214-1/2018-ITM. („AM”, „A1”, „A2”, „A”, „B”, „BE”, „C”, „CE” és „D” kat.)

Engedélyező, és a tevékenységet ellenőrző hatóság:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1119 Budapest, Than Károly utca 3-5.

 

Iskolavezető: Boda Attila, 12114

 

A társaság székhelye, ügyfélfogadási rendje: 

Székhely:

3300 Eger, Szvorényi u. 4. 2. a                        Tel.:36/467-075

 

Tanpálya:

K és V Kft. Tanpálya (3200 Gyöngyös, Déli-külhatár út 10-12.)

 

Ügyfélfogadás:

3300 Eger, Szvorényi u. 4. 2. a

Hétfő, Szerda: 8.00-12.00-ig

 

 

 

Képzési kategóriák:

 

 • Segédmotoros kerékpár-vezető (AM)
 • Motorkerékpár vezető (A, A1, A2)
 • Személygépkocsi vezető (B)
 • Tehergépkocsi vezető (C)
 • Buszvezető (D)
 • Kombinált kategóriák (BE, CE)

 

 

 

A tanfolyamokra jelentkezés feltételei:

 

Tanfolyamra az a jelentkező vehető fel, aki:

 • nem gépjármű vezetésére jogosító („AM”) kategóriánál írni, olvasni tud
 • nyilatkozik az alapfokú iskolai végzettség meglétéről
 • a vezetői engedély feltételéül meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, azaz:
 1. életév: AM kategória;
 2. életév: B kategória
 3. életév: A kategória motorkerékpár legalább 2 éves A2 kategóriás vezetési gyakorlattal
 4. életév: C kategória
 5. életév: A kategória motorkerékpár előzetes vezetési gyakorlat nélkül, D kategória
 • közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas
 • nem áll utánképzési kötelezettség alatt

 

Az ismertetett életkorok naptári nap szerint a gyakorlati vizsgákra vonatkoznak. Tanfolyamra az életkor betöltése előtt 6 hónappal lehet felvételt nyerni. Elméleti vizsgára három hónappal előbb bocsátható képzésben résztvevő.

 

Előírt minimális egészségügyi vizsgálatok:

 

AM kategóriák:

orvosi alkalmassági nem kell

 

A1, A2, A, B, BE:

orvosi alkalmassági 1. csoport

 

C, CE, D:

orvosi alkalmassági 2. csoport

 

Felvétel a tanfolyamra:

 

A jelölt kitölti az elektronikus jelentkezési lapot. A jelentkezési lap megfelelő rovatainak, valamint a hátoldalon lévő nyilatkozati rovatok kitöltésért, annak valós tartalmáért, a jelentkező a felelős. Kitöltés után, a kinyomtatott példányt alá kell írni, és átadni az Autósiskola megbízottjának.

Az ügyintéző szóban vagy írásban tájékoztatja a képzésben résztvevőt a tanfolyam megnyitó foglalkozás(ok) helyéről és idejéről, vagy e-learning tanfolyam esetén a tanfolyam megkezdésének feltételeiről. Ebben felkéri a képzésben résztvevőt, hogy a tanfolyammal kapcsolatos tájékoztatót tanulmányozza át, mely megtalálható a kirendeltségek ügyfélfogadójában, vagy honlapunkon.

A tanfolyamnyitó foglalkozásokon minden képzésben résztvevő képzési szerződést kap, melynek átvételét és annak tartalmának megismerését aláírásával igazolja.

A tanfolyamra az vehető fel, aki a fenti feltételeknek megfelel, aki a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül meghatározott életkort betöltötte vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, továbbá megfelel a 13/1992.(VI.26.) NM rendelet 1.§, 41/2004.(IV.7.) GKM rendelet meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint a 35/2000. (XI.30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek.

 

Részvétel a tanfolyam elméleti foglalkozásain: 

 

Az egyes tanfolyamokon tanítandó tantárgyakat, azok óraszámát, az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

Az e-learning képzés esetén a 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet 16. melléklet II. bekezdés az irányadó.

 

A járművezető-képző tanfolyamok tantárgyaira előírt kötelező óraszámok a képzésben résztvevő számára kötelező minimumot jelentik. A képzésben résztvevő elméleti oktatásnál a kötelező óraszám 10%-ánál kevesebbet hiányozhat. Az óraszámok 10%nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni.

Amennyiben a képzésben résztvevő valamelyik előírt kötelező óráról hiányzik, úgy a pótfoglalkozáson kell megjelennie.

 

Az elméleti pótfoglalkozások időpontjáról a kirendeltség vezető ad felvilágosítást.

Amennyiben a képzésben résztvevő pótfoglalkozáson nem jelenik meg, úgy vizsgára sem bocsátható.

 

Az elméleti foglalkozások 3 illetve 4 órásak, /45 perc/tanóra, 10 perc szünet/.

 

E-learning tanfolyam esetén a tananyaghoz való hozzáférés ideje 60/75/90 óra, mely a képzés megkezdésétől számítva 90/180/365 napon keresztül érhető el. Amennyiben az alaphozzáférés ideje alatt nem sikerül elvégezni a tanfolyamot, póthozzáférés vásárolható.

 

Az iskolavezető mentesíti az egyes elméleti tantárgyak alól azt a képzésben résztvevőt, aki szakirányú szakmai végzettséggel rendelkezik, és az ezt bizonyító okiratot legkésőbb tanfolyam kezdetekor bemutatja.

Az „A” és „B” kategóriák esetében a „Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” tantárgy hallgatása alól nem adható felmentés.

A mentesítésre jogosító szakmai végzettségek megnevezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

 

A jelentkezők által választott tanfolyam kezdetének és befejezésének időpontját, a foglalkozások helyét és időpontját a

TANREND tartalmazza, melyet a tanfolyam megnyitón az iskolavezető, vagy kirendeltségvezető vagy a tanfolyam előadásaira beosztott szakoktató ismertet.

 

Gyakorlati oktatás:

 

A gyakorlati képzés lebonyolítására alkalmas rendelkezésre álló járművek típus szerinti felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza. A gyakorlati képzés során a gyakorlás kezdetének és befejezésének helyszínét (váltási helyszín) az oktató és a képzésben résztvevő közösen állapítja meg.

 

A vezetési gyakorlat tantárgy oktatását csak valamennyi elméleti tantárgyból tett sikeres vizsga után lehet megkezdeni. Az oktatás során a járművön a tanuló, a szakoktató, a tolmács, a szakfelügyelő és az ellenőrzésre jogosult személyek, a képzés ellenőrzésének akadályozása nélkül az iskolavezető, a megfigyelő szakoktató, a szakoktató jelölt, valamint az iskolavezető engedélyével a tanuló hozzájárulásával megjelölt más személy tartózkodhatnak.

 

Az oktató a képzésben résztvevővel külön egyeztetett váltási helyeken várják a hallgatókat, illetve fejezik be az oktatást.

 

Az útvonal kijelölése az oktató feladata, melyet a tantervi követelmények figyelembevételével személyre szólóan határoz meg.

 

Vezetési gyakorlat tantárgy feladatainak teljesítését a képzésben résztvevő aláírásával igazolja, abban az esetben, ha a bejegyzés szerinti időtartamot ténylegesen járművezetéssel töltötte.

 

 

Tandíjak:

 

A tandíjat, ezen belül az elméleti rész díját, valamint a gyakorlati oktatás óradíját az 1. számú melléklet tartalmazza. A tandíj befizetése 2 módon történhet: készpénzes befizetés az ügyfélfogadó irodában, banki átutalás a bankszámlára. Az esetlegesen téves utalásból fakadó károkért nem vállalunk felelősséget!

 

A gyakorlati képzés tandíj változás jogát fenntartjuk.

 

 

A vizsgára bocsátás feltételei:

 

A képzéshez kapcsolódó hatósági vizsgáztatást az illetékes Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont végzi. A közúti elsősegély nyújtói tanfolyamok vizsgáit a Vöröskereszt vizsgabizottsága folytatja le.

 

Elméleti vizsgára csak a tanfolyam elvégzését követően lehet jelentkezni és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el

 • megfelel a 13/1992.(VI.26.) NM rendelet 1.§, 41/2004.(IV.7.) GKM rendelet meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint a 35/2000. (XI.30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek.
 • nem gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén, írni, olvasni tud,
 • a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül – a „K” kategóriás jármű vezetője kivételével – a jogszabályban előírt életkornál legfeljebb három hónappal fiatalabb,
 • a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik. A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján igazolja a közlekedési hatóság részére az alábbiakban meghatározott módon:
 • személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
 • az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti példányával, ennek hiányában közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,
 • külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, vagy olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét a meghatározott módon nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.

– a vizsgára való jelentkezésig – a Bizonylati Album szerinti azonosítók szerepeltetésével – a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette. A képzőszerv kötelessége a képzésben résztvevők alapvizsgára jelentése. A vizsga időpontját és helyszínét a vizsgáztató hatóság határozza meg. A vizsgán vezetőképes állapotban, kell megjelenni. A vizsgán a személyazonosságot érvényes személyazonosító okmánnyal kell igazolni, illetve – ha van – a vezetői engedélyt (járművezetői igazolványt) be kell mutatni. A vezetői engedélynek érvényesnek kell lenni. Elméleti pótvizsgára a vizsgáztató hatóságnál lehet jelentkezni.

 

A sikeres elméleti vizsga 2 évig érvényes, ezen időtartam alatt az összes vizsgát be kell fejezni, ellenkező esetben a meglévő vizsgák érvényüket vesztik.

 

Gyakorlati vizsgára csak az jelentkezhet, aki az előírt életkort betöltötte; „AM” kategóriás járműkezelési vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort még nem töltötte be, forgalmi vizsgára azonban csak a 14. életév betöltése után bocsátható, az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, a meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette,  a vizsgára való jelentkezésig – a Bizonylati Album szerinti azonosítók szerepeltetésével – a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette. A gyakorlati vizsgára jelentkezés előtt, a szakoktató illetve az általa felkért – vizsgabiztosi végzettséggel is rendelkező – belső szakértő „próbavizsgát” tarthat. Az eredmény ismeretében javaslatot tehet(nek) a hatósági vizsga letétele előtt további gyakorló órák (pótórák) vételére. Az általuk javasolt óramennyiség iránymutató, megfontolásra érdemes. A javaslattól függetlenül a képzésben résztvevőnek jogában áll kérni a hatósági vizsgára jelentést, ha annak időpontjáig a kötelező feladatok illetve óraszámok ténylegesen teljesítésre kerülnek.

A vizsga időpontját és helyszínét a vizsgáztató hatóság határozza meg. A vizsgán vezetőképes állapotban kell megjelenni. A vizsgán a személyazonosságot érvényes személyazonosító okmánnyal kell igazolni, illetve – ha van – a vezetői engedélyt (járművezetői igazolványt) be kell mutatni.

 

 

Vizsgadíjak:

 

A hatósági vizsgák díját az 1. számú melléklet tartalmazza.

A vizsgadíjat a vizsgáztatást végző hatóság (intézmény) által meghatározott rend szerint kell megfizetni.

 

Amit a hatósági vizsgáról áltatában tudni kell:

 

 • az elméleti vizsga számítógépen történik, a hatóság vizsgatermében, az általuk ütemezett időpontban
 • pontos időben kell megjelenni
 • valamennyi vizsgán a képzésben résztvevőnek igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyi igazolvány, ennek hiányában útlevél, diákigazolvány 14 éves korig)
 • akinek más járműkategóriára érvényes vezetői engedélye (vagy vizsgaigazolása) van, azt be kell mutatni
 • aki a vizsgán valamely tárgyból nem felelt meg, az legalább három munkanap eltelte után tehet csak újbóli vizsgát számítógépes vizsga helyett a hatóság engedélye alapján szóbeli vizsgát tehet az, aki a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszéli, illetőleg érti (a tolmácsot a közlekedési hatóság az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodától rendeli ki), vagy a vizsga időpontjában egészségi állapota miatt írásra képtelen állapotban van.
 • Az a – szakorvosi igazolással rendelkező – hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát

 

 

 

A képzésben résztvevő jogai:

 

 • A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalási feltételeit.
 • A képzést megszakítani, a befizetett és a még fel nem használt tandíjat a meghatározott feltételek mellett visszakérni és a tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni.
 • Az elméleti tanfolyamon a hiányzások pótlásának érdekében akár több tanfolyamot is igénybe venni.
 • A megbeszélt gyakorlati vezetési órákat – legalább 24 órával előtte – lemondani.
 • A gyakorlati vezetésnél a megbeszélt időponttól indokolt esetben 10 percet késni (pl. tömegközlekedési eszköz késése).
 • A képzési szolgáltatással kapcsolatos észrevételeit, panaszait megtenni, oktatócserét kezdeményezni. (Panaszkezelési szabályzatunk mellékletben megtalálható, illetve az ügyfélfogadó helyiségben áttekinthető).
 • Titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt személyiségeit érintő kérdésekben. Kivéve a képzési szerződésben meghatározott, a jelentkezési lapon és annak mellékleteit képező okmányokon szereplő személyes és különleges adatok kezelésében.
 • Amennyiben a képzés a Képző szerv részére felróható bármilyen okból félbeszakad vagy meghiúsul, a képzésben résztvevő kérésére további képzéséről a képző köteles – más képzőszerv igénybevételével – gondoskodni, illetve a képzésben résztvevő kártérítési igényt érvényesíthet.

 

A képzésben résztvevő kötelességei:

 

 • A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és azt betartani.
 • A képzési szerződésben rögzített képzési díjakat a képzés megkezdése előtt teljesíteni, befizetni.
 • Az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban és az oktatási körülményekhez igazodó kulturált öltözetben megjelenni.
 • Az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, aktívan közreműködni.
 • A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni, különösen fontos ez a gyakorlati vezetésnél.
 • Késés esetén az oktatóra 10 percet várni.
 • Mulasztásait, hiányosságait pótolni.
 • Abban az esetben, ha a gyakorlati képzés a képzésben résztvevő tulajdonában lévő, vagy általa bérelt járművön történik, a járműnek a váltási helyszínre történő szabályos eljuttatása (1/1975.(II. 5.) KPM-BM együttes rendelet).
 • A képzés folyamán a munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi előírásokat betartani.

 

A képzésben résztvevő áthelyezésének módja:

 

 • Ha a képzésben résztvevő tanulmányit más képzőszernél kívánja folytatni, a képzőszervnek a „Képzési igazolás” nyomtatványt a képzésben résztvevő kérésére ki kell állítani. A kiállítás megtagadásával a képzésben résztvevő másik képzőszervhez történő áthelyezését megakadályozni nem lehet.
 • A nyomtatványt 3 példányban kell kitölteni.
 • Az igazolás kitöltése után egy példány az elbocsátó szervnél marad, két példányt vagy a kérelmezőnek kell átadni, vagy 3 napon belül a KAV részére kell továbbítani.
 • Amennyiben a képzésben résztvevővel kötött szerződésben a felek a képzésben résztvevő eltávozása esetén további díjak megfizetésében állapodnak meg, a szerződés szerinti további díjak megfizetése a képzésben résztvevő áthelyezésekor esedékes.

 

A képzőszerv kötelezettségei:

 

 • A képzés feltételeit a hatályos jogszabályoknak megfelelően, mint a személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítani.
 • A képzési szerződésben elfogadott és aláírt feltételek alapján a szolgáltatást teljesíteni, a szolgáltatási díjról számlát kiállítani.
 • Az ügyfél adatait az ügyfél nyilatkozatának megfelelően kezelni.
 • Az írásos tájékoztatóban ismertetett feltételeket betartani.
 • A gyakorlati oktatás óradíjának esetleges emeléséről a képzésben résztvevőt tájékoztatni.
 • A vizsgára bocsátás feltételeinek teljesülése után a képzésben résztvevőt vizsgára bocsátani.

 

A képzőszerv jogai

 

 • Az elméleti valamint a gyakorlati alapképzés helyszínét közigazgatási területen belül módosítani.
 • A gyakorlati oktatás óradíját indokolt esetben az oktatás költségeire jelentős hatást gyakorló gazdasági változások esetén megváltoztatni.
 • A képzési díjhátralék esetén a képzési szolgáltatást szüneteltetni.
 • Az írásos tájékoztatóban ismertetett feltételeket betartatni.

 

A képzés helyszínei

Az oktatási helyszínek címe az írásos tájékoztatóban feltüntetett telephelyek, illetve fiókok címével megegyező, a képzési szerződésben rögzítésre kerülnek.

E-learning tanfolyam esetén a gyakorlati képzést szerződött oktatóinkkal Heves megyében tudjuk biztosítani.

 

Észrevételek, bejelentések, panaszkezelés:

 

Annak érdekében, hogy a képzés gazdaságosan és sikeresen zajlódjon fontos, hogy minden olyan észrevétel, panasz a vezetőség tudomására jusson, amely a képzési folyamatot bármilyen módon negatívan befolyásolja, mert csak így tudjuk azonnal javítani a hibát. Kérjük ezért, hogy mindazt, ami Önt zavarja a képzés folyamatában, azonnal jelezze.

A képzés folyamatával kapcsolatos apróbb javaslataikat, észrevételeiket elsősorban az oktatónak jelezzék. Amennyiben az oktató nem tud megnyugtató megoldást ajánlani, úgy a kirendeltség vezetőknek jelezzék a problémát telefonon, írásban, illetve személyesen.

 

Célunk minden panasz írásos rögzítése, kivizsgálása, helyesbítő intézkedések megtétele.

Az ily módon sem rendezhető ügyek esetén a szakmai felügyeleti szervünkhöz fordulhat.

 

Ha úgy érzi, hogy ügyét csak egy független szervezet képes objektíven elbírálni, panaszával fordulhat a szakmai tevékenységünket felügyelő KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlatolt Felelősségű Társasághoz, mely szervezet hivatalból folytatja le a vizsgálatot, és szükség esetén egyéb illetékes hatóságok eljárását is kezdeményezi.

 

Helyileg illetékes megyei szervezet címe:

 

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

Heves Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

3300 Eger, Kossuth Lajos u. 26.

Tel: 36/510-300

 

 

A közúti elsősegély nyújtási ismeretek megszerzése:

 

A vezetői engedély kiadásának feltétele a közúti elsősegély-nyújtó ismeretek meglétét igazoló – vizsgához kötött – „Igazolás” bemutatása. Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni.

A közúti elsősegélynyújtó tantermi tanfolyamot a Boda Autósiskola Kft. az oktatás során Egerben megszervezi, és gondoskodik a kiképzettek vizsgára jelentéséről, vagy igény esetén az e-Titán felületen biztosítja az online hozzáférést, és a tanuló önmaga gondoskodhat a vizsgára jelentésről.

A vizsgáztatást a helyileg illetékes Megyei Vöröskereszt végzi.

Vizsgadíj: 8.200.-Ft (befizetendő a Vöröskereszt házipénztárában)

Tantermi tanfolyamdíj: 15.800 Ft

E-learning tanfolyamdíj: 5.000 Ft

 

Igazolás nélkül is vezetői engedélyt kaphatnak azok, akik a 2. számú mellékletben felsorolt végzettséggel rendelkeznek.

 

 

Vezetői engedély kiadása

 

A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. (A vizsgaigazolás kiadásának feltétele a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak a vizsgázó eleget tett, valamint az alapfokú iskolai végzettségét a jogszabályban meghatározottnak megfelelő módon igazolta)

A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.

Külföldi állampolgárok esetében a vezetői engedély kiállításának előfeltétele, hogy az ügyfél az okmány kiállítását megelőző legalább 6 hónapos folyamatos magyarországi tartózkodását igazolja. Ezt a tényt a képzésre jelentkezőnek a jelentkezéskor bizonyítania kell.

 

A felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások:

Előzetes tudásszint felmérés:

 

Tudásszint mérése a hatósági elméleti vizsga előtt:

 

Számítógépes feladatmegoldás, döntés a tanfolyami óraszámnövelésről, illetve az ismételten – súlyozottan – feldolgozásra kerülő tananyagrész meghatározása.

 

Tudásszint felmérése a hatósági gyakorlati vizsga előtt (próbavizsga):

 

A meghirdetett vizsgaútvonalak egyikén, a tematikában meghatározottak szerint (pl. „B” kategória esetén F17 feladat) vizsgaszituációban mérjük a képzésben résztvevő felkészültségét. A felmérés során esetenként vizsgabiztosi képesítéssel is rendelkező oktató kolléga (szakértő) is jelen van, és értékel.

A teljesítmény ismeretében, az értékelés során azonosítjuk a gyenge felkészülési pontokat, meghatározzuk a korrekció technológiáját.

Javaslatot teszünk esetlegesen további gyakorló órák igénybevételére, ezt azonban – tekintettel az anyagi vonzatokra – a képzésben résztvevőnek nem kell szükségszerűen igénybe vennie.

 

 

 1. sz. melléklet: Tantárgyak, óraszámok, vizsga-és tanfolyamdíjak

 

„AM” kategória

(Segédmotor-kerékpár / robogó, legfeljebb 50cm3-ig)

 

Tanfolyamra jelentkezés feltételei:

 • Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
 • Írni- olvasni tudás
 • 13 év 6 hónapos életkor betöltése

 

Vizsgára jelentkezés feltételei:

Elmélet: betöltött 13 év 9 hónapos életkor

Járműkezelés: betöltött 13 év 9 hónapos életkor

Forgalom: betöltött 14. életév

A tanfolyam elvégzése, valamint az előírt óraszám és menettávolság levezetése

 

Tantárgyak és minimális óraszámok:

Elmélet:

Járművezetés elmélete*                                       4 óra

Közlekedési alapismeretek*                             18 óra

*E-learning képzés esetén a rendelkezésre álló tanulási idő 75 óra / 180 nap.

Gyakorlat

Járműkezelés:                                                        4 óra

Városi vezetés:                                                      6 óra

Forgalmi vizsga:                                                   1 óra

Összesen:                                                             11 óra

 

Tanfolyamdíjak:

Elméleti tanfolyam díja: 40 000 Ft (póthozzáférés: 5 000 Ft) – tartalmazza az online EÜ tanfolyamot is!

Gyakorlati vezetés díja: 3 500 Ft/óra

Képzési költség összesen: 98 000 Ft-tól

 

Hatósági vizsgadíjak:

Közlekedési alapismeretek (elmélet):              4 600Ft

Járműkezelés (gyakorlat):                                   3 600 Ft

Forgalmi (gyakorlat):                                           3 600 Ft

Összesen:                                                             11 800 Ft

+ 8 200 Ft elsősegélynyújtási ismeretek vizsga (amennyiben szükséges)

 

 

„A1” kategória
(Max. 125 cm3 hengerűrtartalmú, max. 11 kW teljesítményű motorkerékpár, melynek teljesítmény / tömeg aránya a 0,1
kW/kg-ot nem haladja meg. Max. 15 kW teljesítményű motoros triciklik.)
Tanfolyamra jelentkezés feltételei:
– Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
– Legalább alapfokú iskolai végzettség
– Érvényes orvosi alkalmassági (vagy orvosi alkalmassághoz kötött, érvényes vezetői engedély)
– legalább 15 év 6 hónapos életkor
Vizsgára jelentkezés feltételei:
Elmélet: betöltött 15 év 9 hónapos életkor
Járműkezelés: betöltött 15 év 9 hónapos életkor
Forgalom: betöltött 16. életév
A tanfolyam elvégzése, valamint az előírt óraszám és menettávolság levezetése
Tantárgyak és minimális óraszámok:
Elmélet:

 

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek*
Járművezetés elmélete*
Közlekedési alapismeretek*
4 óra
4 óra
14 óra

*E-learning képzés esetén a rendelkezésre álló tanulási idő 75 óra / 180 nap.
Gyakorlat

Járműkezelés:
Városi vezetés:
Országúti vezetés:
Forgalmi vizsga
6 óra
8 óra
2 óra
1 óra

Összesen: 17 óra
Tanfolyamdíjak:
Elméleti tanfolyam díja: 40 000 Ft (póthozzáférés: 5 000 Ft)
Gyakorlati vezetés díja: 4 500 Ft/órától oktatótól függően
Képzési költség összesen: 108 000 Ft-tól
Hatósági vizsgadíjak:
Közlekedési alapismeretek (elmélet): 4 600 Ft
Járműkezelés (gyakorlat): 4 700 Ft
Forgalmi (gyakorlat): 11 000 Ft
Összesen: 20 300 Ft
+ 8 200 Ft els
ősegélynyújtási ismeretek vizsga (amennyiben szükséges)

 

„A1 (B)” kategória
(Max. 125 cm3 hengerűrtartalmú, max. 11 kW teljesítményű motorkerékpár, melynek teljesítmény / tömeg aránya a 0,1
kW/kg-ot nem haladja meg. Max. 15 kW teljesítményű motoros triciklik.)
Tanfolyamra jelentkezés feltételei:
– Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
– Legalább alapfokú iskolai végzettség
– Érvényes „B” kategóriás vezetői engedély
Tantárgyak és minimális óraszámok:
Elmélet:

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek*
Járművezetés elmélete*
Közlekedési alapismeretek*
1 óra
1 óra
1 óra

*E-learning képzés esetén a rendelkezésre álló tanulási idő 60 óra / 90 nap.
Gyakorlat

Alapoktatás:
Városi vezetés:
Forgalmi vizsga
1 óra
1 óra
1 óra

Összesen: 3 óra
Tanfolyamdíjak:
Elméleti tanfolyam díja: 35 000 Ft (póthozzáférés: 5 000 Ft)
Gyakorlati vezetés díja: 4 500 Ft/órától oktatótól függően
Képzési költség összesen: 42 000 Ft-tól
Hatósági vizsgadíjak:
Közlekedési alapismeretek (elmélet): 4 600 Ft
Forgalmi (gyakorlat): 11 000 Ft
Összesen: 15 600 Ft

„A2” kategória
(Max. 35 kW teljesítményű motorkerékpár, teljesítmény/tömeg aránya max. 0,2 kW/kg.)
Tanfolyamra jelentkezés feltételei:
– Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
– Legalább alapfokú iskolai végzettség
– Érvényes orvosi alkalmassági (vagy orvosi alkalmassághoz kötött, érvényes vezetői engedély)
– legalább 17 év 6 hónapos életkor
Vizsgára jelentkezés feltételei:
Elmélet: betöltött 17 év 9 hónapos életkor
Járműkezelés: betöltött 17 év 9 hónapos életkor
Forgalom: betöltött 18. életév
A tanfolyam elvégzése, valamint az előírt óraszám és menettávolság levezetése
Tantárgyak és minimális óraszámok:
Elmélet:

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek* 4 óra
4 óra
14 óra
 
Járművezetés elmélete*  
Közlekedési alapismeretek*  
*E-learning képzés esetén a rendelkezésre álló tanulási idő 75 óra / 180 nap.  
Gyakorlat
Járműkezelés:
Városi vezetés:
Országúti vezetés:
A1<2év*
4 óra
6 óra
1 óra
A1>2év**
2 óra
4 óra
2 óra
6 óra
8 óra
2 óra
Forgalmi vizsga 1 óra 1 óra 1 óra
Összesen: 17 óra 13 óra 9 óra


* „A1” alkategóriás motorkerékpár-vezetői engedéllyel, 2 éves vezetési gyakorlat nélkül.
** „A1” alkategóriás motorkerékpár-vezet
ői engedéllyel, 2 év vezetési gyakorlattal.
Tanfolyamdíjak:
Elméleti tanfolyam díja: 40 000 Ft, (póthozzáférés: 5 000 Ft)
Gyakorlati vezetés díja: 5 000 Ft/órától oktatótól függően
Képzési költség összesen: 108 000 Ft-tól
Hatósági vizsgadíjak:

Közlekedési alapismeretek (elmélet):
Járműkezelés (gyakorlat):
Forgalmi (gyakorlat):
4 600 Ft
4 700 Ft
11 000 Ft

Összesen: 20 300 Ft
+ 8 200 Ft els
ősegélynyújtási ismeretek vizsga (amennyiben szükséges)

 

„A” kategória

(Minden motorkerékpár vezetésére jogosít)

 

Tanfolyamra jelentkezés feltételei:

 • Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
 • Legalább alapfokú iskolai végzettség
 • Érvényes orvosi alkalmassági (vagy orvosi érvényességhez kötött, érvényes vezetői engedély)
 • betöltött legalább 23 év 6 hónapos életkor, vagy legalább kétéves „A2” kategóriás motorkerékpár-vezetési gyakorlat esetén betöltött 20 éves életkor

 

Vizsgára jelentkezés feltételei:

Elmélet: betöltött 23 év 9 hónapos életkor (A2≥2év: betöltött 20. év)

Járműkezelés: betöltött 23 év 9 hónapos életkor (A2≥2év: betöltött 20.év)

Forgalom: betöltött 24. életév (A2≥2év: betöltött 20. év)

A tanfolyam elvégzése, valamint az előírt óraszám és menettávolság levezetése

 

Tantárgyak és minimális óraszámok:

Elmélet:

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek*             4 óra

Járművezetés elmélete*                                       4 óra

Közlekedési alapismeretek*                             14 óra

*E-learning képzés esetén a rendelkezésre álló tanulási idő 75 óra / 180 nap.

           
Gyakorlat                                A1<2év* A1>2év** A2<2év*** A2>2év****
Járműkezelés:   10 óra 6 óra 4 óra 4 óra 2 óra
Városi vezetés:   11 óra 8 óra 4 óra 4 óra 4 óra
Országúti vezetés:   5 óra 2 óra 2 óra 4 óra 2 óra
Forgalmi vizsga    1 óra  1 óra        1 óra        1 óra        1 óra
Összesen:               27 óra  17óra       11óra       13 óra  9 óra

* „A1” alkategóriás motorkerékpár-vezetői engedéllyel, 2 éves vezetési gyakorlat nélkül.

** „A1” alkategóriás motorkerékpár-vezetői engedéllyel, 2 év vezetési gyakorlattal.

*** „A2” alkategóriás motorkerékpár-vezetői engedéllyel, 2 éves vezetési gyakorlat nélkül. **** „A2” alkategóriás motorkerékpár-vezetői engedéllyel, 2 év vezetési gyakorlattal.

 

Tanfolyamdíjak:

Elméleti tanfolyam díja: 40 000 Ft (póthozzáférés: 5 000 Ft) – tartalmazza az online EÜ tanfolyamot is (amennyiben szükséges)!

Gyakorlati vezetés díja: 6 000 Ft/óra

Képzési költség összesen: 202 000 Ft-tól

 

 

Hatósági vizsgadíjak:

Közlekedési alapismeretek (elmélet):               4 600 Ft

Járműkezelés (gyakorlat):                                   4 700 Ft

Forgalmi (gyakorlat):                                         11 000 Ft

Összesen:                                                             20 300 Ft

+ 8 200 Ft elsősegélynyújtási ismeretek vizsga (amennyiben szükséges)

 

 

„B” kategória

(Személygépkocsi – Max. 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű)

 

Tanfolyamra jelentkezés feltételei:

 • Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
 • Legalább alapfokú iskolai végzettség
 • Érvényes orvosi alkalmassági (vagy orvosi érvényességhez kötött, érvényes vezetői engedély) – legalább 16 év 6 hónapos életkor

 

Vizsgára jelentkezés feltételei:

Elmélet: betöltött 16 év 9 hónapos életkor

Járműkezelés: betöltött 16 év 9 hónapos életkor

Forgalom: betöltött 17. életév

A tanfolyam elvégzése, valamint az előírt óraszám és menettávolság levezetése

 

Tantárgyak és minimális óraszámok:

Elmélet:

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek*             4 óra

Járművezetés elmélete*                                       8 óra

Közlekedési alapismeretek*                             16 óra

*E-learning képzés esetén a rendelkezésre álló tanulási idő 75 óra / 180 nap.

 

Gyakorlat

Alapoktatás:                                                           9 óra

Városi vezetés:                                                    14 óra

Országúti vezetés:                                                 4 óra

Éjszakai vezetés:                                                   2 óra

Forgalmi vizsga:                                                   1 óra

Összesen:                                                             30 óra

 

Tanfolyamdíjak:

Elméleti tanfolyam díja: 40 000 Ft (póthozzáférés: 5 000 Ft) – tartalmazza az online EÜ tanfolyamot is (amennyiben szükséges)!

Gyakorlati vezetés díja: 6 500 Ft/órától

Képzési költség összesen: 220 000 Ft-tól

 

Hatósági vizsgadíjak:

Közlekedési alapismeretek (elmélet):               4 600 Ft

Forgalmi (gyakorlat):                                         11 000 Ft

Összesen:                                                             15 600 Ft

+ 8 200 Ft elsősegélynyújtási ismeretek vizsga (amennyiben szükséges)

 

 

„BE” kategória
(„B” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, melynek megengedett legnagyobb együttes
össztömege meghaladja a 3500 kg-ot.)
Tanfolyamra jelentkezés feltételei:
– Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
– “B” kategóriás, nem kezdő, érvényes vezetői engedély
– I. csoportú orvosi alkalmassági igazolás
– legalább 17 év 6 hónapos életkor
Vizsgára jelentkezés feltételei:
Elmélet: betöltött 17 év 9 hónapos életkor
Járműkezelés: betöltött 17 év 9 hónapos életkor
Forgalom: betöltött 18. életév
A tanfolyam elvégzése, valamint az előírt óraszám és menettávolság levezetése
Tantárgyak és minimális óraszámok:
Elmélet:

Közlekedési alapismeretek*
Járművezetés elmélete*
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek*
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás*
6 óra
4 óra
4 óra
4 óra

*E-learning képzés esetén a rendelkezésre álló tanulási idő 75 óra / 180 nap.

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés:
Gyakorlat
Alapoktatás:
Városi vezetés:
Országúti vezetés:
Hegyvidéki vezetés:
4 óra
6 óra
4 óra
4 óra
2 óra

Forgalmi vizsga: 1 óra
Összesen: 17 óra
Tanfolyamdíjak:
Elméleti tanfolyam díja**: 40 000 Ft (póthozzáférés: 5 000 Ft)
Gyakorlati vezetés díja: 6 500 Ft/órától oktatótól függően
**az elméleti tanfolyamdíj magába foglalja a Biztonsági ellenőrzés és Üzemeltetés tantárgyat is.
Képzési költség összesen: 125 000 Ft-tól

Hatósági vizsgadíjak:

Közlekedési alapismeretek (elmélet):
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (elmélet):***
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás (elmélet):***
Biztonsági ell. és üzemeltetési ismeretek (gyakorlat):***
Rutin (gyakorlat):
Forgalmi (gyakorlat):
4 600Ft
4 600 Ft
4 600 Ft
4 400 Ft
3 500 Ft
11 000 Ft

Összesen: 32 700 Ft
***Megfelelő szakirányú iskolai végzettség esetén a tantárgy és vizsga alóli mentességet kaphat

 

„C” kategória
(Tehergépkocsi – 3500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű, és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas
szállítására tervezett és gyártott gépjármű, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény)
Tanfolyamra jelentkezés feltételei:
– Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
– Legalább alapfokú iskolai végzettség
– “B” kategóriás, nem kezdő, érvényes vezetői engedély
– II. csoportú orvosi alkalmassági igazolás
– Legalább 17 év 6 hónapos életkor
Vizsgára jelentkezés feltételei:
Elmélet: betöltött 17 év 9 hónapos életkor
Járműkezelés: betöltött 17 év 9 hónapos életkor
Forgalom: betöltött 18. életév
A tanfolyam elvégzése, valamint az előírt óraszám és menettávolság levezetése
Tantárgyak és minimális óraszámok:
Elmélet:

Közlekedési alapismeretek*
Járművezetés elmélete*
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek*
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás*
20 óra
10 óra
24 óra
10 óra

*E-learning képzés esetén a rendelkezésre álló tanulási idő 75 óra / 180 nap.

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: 14 óra
Gyakorlat
Alapoktatás: 6 óra
Városi vezetés: 15 óra
Országúti vezetés: 4 óra
Hegyvidéki vezetés: 2 óra
Éjszakai vezetés: 2 óra

Forgalmi vizsga: 1 óra
Összesen: 30 óra
Tanfolyamdíjak:
Elméleti tanfolyam díja**: 65 000 Ft (póthozzáférés: 15 000 Ft)
Gyakorlati vezetés díja: 7 500 Ft/órától oktatótól függően
**az elméleti tanfolyamdíj magába foglalja a Biztonsági ellenőrzés és Üzemeltetés tantárgyat is.
Képzési költség összesen: 230 000 Ft-tól*
Hatósági vizsgadíjak:
Közlekedési alapismeretek (elmélet): 4 600Ft
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (elmélet):*** 4 600 Ft
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás (elmélet):*** 4 600 Ft
Biztonsági ell. és üzemeltetési ismeretek (gyakorlat):*** 4 400 Ft
Rutin (gyakorlat): 3 500 Ft
Forgalmi (gyakorlat): 11 000 Ft
Összesen: 32 700 Ft
***Megfelelő szakirányú iskolai végzettség esetén a tantárgy és vizsga alóli mentességet kaphat

 

 

„CE” kategória
(Tehergépkocsi + nehéz pótkocsi)
Tanfolyamra jelentkezés feltételei:
– Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
– Legalább alapfokú iskolai végzettség
– “C” kategóriás, nem kezdő, érvényes vezetői engedély
– II. csoportú orvosi alkalmassági igazolás
– Legalább 17 év 6 hónapos életkor
Vizsgára jelentkezés feltételei:
Elmélet: betöltött 17 év 9 hónapos életkor
Járműkezelés: betöltött 17 év 9 hónapos életkor
Forgalom: betöltött 18. életév
A tanfolyam elvégzése, valamint az előírt óraszám és menettávolság levezetése
Tantárgyak és minimális óraszámok:
Elmélet:

Közlekedési alapismeretek*
Járművezetés elmélete*
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek*
4 óra
4 óra
4 óra

*E-learning képzés esetén a rendelkezésre álló tanulási idő 75 óra / 180 nap.

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: 8 óra
Gyakorlat
Alapoktatás: 6 óra
Városi vezetés: 4 óra
Országúti vezetés: 2 óra
Hegyvidéki vezetés: 2 óra

Forgalmi vizsga: 1 óra
Összesen: 15 óra
Tanfolyamdíjak:
Elméleti tanfolyam díja**: 55 000 Ft (póthozzáférés: 15 000 Ft)
Gyakorlati vezetés díja: 8 000 Ft/órától oktatótól függően
**az elméleti tanfolyamdíj magába foglalja a Biztonsági ellenőrzés és Üzemeltetés tantárgyat is.
Képzési költség összesen: 145 000 Ft-tól*
Hatósági vizsgadíjak:
Közlekedési alapismeretek (elmélet): 4 600Ft
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (elmélet):*** 4 600 Ft
Biztonsági ell. és üzemeltetési ismeretek (gyakorlat):*** 4 400 Ft
Rutin (gyakorlat): 3 500 Ft
Forgalmi (gyakorlat): 11 000 Ft
Összesen: 28 100 Ft
***Megfelelő szakirányú iskolai végzettség esetén a tantárgy és vizsga alóli mentességet kaphat

 

„D” kategória
(Autóbusz – a vezetőn kívül több, mint 8 utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű)
Tanfolyamra jelentkezés feltételei:
– Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
– Legalább alapfokú iskolai végzettség
– „B” és „C” kategóriás érvényes vezetői engedély
– II. csoportú orvosi alkalmassági igazolás
– Legalább 20 év 6 hónapos életkor
– Állásvállaláshoz PÁV II vizsgálat
Vizsgára jelentkezés feltételei:
Elmélet: betöltött 20 év 9 hónapos életkor
Járműkezelés: betöltött 20 év 9 hónapos életkor
Forgalom: betöltött 21. életév
A tanfolyam elvégzése, valamint az előírt óraszám és menettávolság levezetése
Tantárgyak és minimális óraszámok:
Elmélet:

Közlekedési alapismeretek*
Járművezetés elmélete*
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek*
8 óra
8 óra
8 óra

*E-learning képzés esetén a rendelkezésre álló tanulási idő 75 óra / 180 nap.

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: 6 óra
Gyakorlat
Alapoktatás: 6 óra
Városi vezetés: 17 óra
Országúti vezetés: 4 óra
Hegyvidéki vezetés: 2 óra

Forgalmi vizsga: 2 óra
Összesen: 31 óra
Tanfolyamdíjak:
Elméleti tanfolyam díja**: 55 000 Ft (póthozzáférés: 15 000 Ft)
Gyakorlati vezetés díja: 8 000 Ft/órától oktatótól függően
**az elméleti tanfolyamdíj magába foglalja a Biztonsági ellenőrzés és Üzemeltetés tantárgyat is.
Képzési költség összesen: 288 000 Ft-tól*
Hatósági vizsgadíjak:
Közlekedési alapismeretek (elmélet): 4 600Ft
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (elmélet):*** 4 600 Ft
Biztonsági ell. és üzemeltetési ismeretek (gyakorlat):*** 4 400 Ft
Rutin (gyakorlat): 3 500 Ft
Forgalmi (gyakorlat): 18 500 Ft
Összesen: 31 000 Ft
***Megfelelő szakirányú iskolai végzettség esetén a tantárgy és vizsga alóli mentességet kaphat

 

 

2. sz. melléklet

Egyes tantárgyak foglalkozásai és vizsgakötelezettség alóli felmentések, a 24/2005. GKM rendelet alapján

 1. Mentesítések

Az alább felsorolt képesítéssel rendelkező tanulókat – az „A” és „B” kategória, továbbá az „A1”, „A2” és „B1” alkategória kivételével – a tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól az iskolavezető mentesíti. A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló – az iskolavezető által hitelesített – okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a kérelemre a közlekedési hatóság engedélyezi.

 • Az egyes kategóriák és egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól adható felmentések

4.1.1. Mentesítések a „szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a „biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” tan- és vizsgatárgyakból

 • Bármely egyetemen, főiskolán szerzett

= gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél;

= gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél;

= gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél; = szakirányú műszaki oktatói oklevél.

 • A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett

= harcjármű üzembentartó szakos oklevél;

= katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél;

= gépjármű technikus tiszti képesítés;

= harcjármű üzemeltetői üzemmérnök.

 • „Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés). – Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi)

= közúti járműgépész; = közlekedésgépész;

= gépjármű-technikai;

= gépjárműüzemi;

= mezőgazdasági gépész;

= mezőgazdasági gépjavító;

= építőgépész;

= gépjárművezető és -karbantartó.

 • Szakképesítés – szakmunkás bizonyítvány

= autószerelő;

= anyagmozgatógép-szerelő; = építőgép-szerelő;

= mezőgazdasági gépszerelő;

= gépjárművezető és -karbantartó;

= mezőgazdasági gépész;

= fakitermelési gépkezelő;

= állattartó telepi gépész;

= kertészeti gépész;

= növénytermesztő gépész;

= erdőgazdasági gépész;

= mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető; = mezőgazdasági gépjavító és karbantartó.

– A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány.

A felsorolt szakképesítéseket adó oktatási intézmények hallgatói részére iskolai tantervbe építetten szervezett közúti járművezetői tanfolyam esetén a felmentés megadható, a vizsgaigazolás azonban csak az érettségi bizonyítvány (technikusi oklevél, szakmunkás végzettséget, illetve szakképesítést igazoló bizonyítvány) bemutatása esetén állítható ki.

Ha a felmentést szervezetten megkérte az iskola, de a vizsgázó a felmentéshez szükséges iskolai végzettségét igazoló okiratot (még) nem tudja bemutatni, a felmentett tárgyakból a vizsgázó kérheti a vizsga letételét. Valamennyi vizsga sikeres letétele esetén – az egyéb feltételek teljesülése mellett – a vizsgaigazolást a vizsgázó részére ki kell adni.

A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni.

4.1.2. A „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsgatárgy alóli további mentesítések

A „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsgakötelezettség alól mentesül a 11. § (3) bekezdés c) pontja értelmében, aki meglévő „Lassú jármű” vezetői igazolványa alapján mezőgazdasági vontató vezetésére „T” kategóriás vizsgát kíván tenni.

4.1.3. Mentesítések a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” tan- és vizsgatárgyból

 • Munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés

= munkavédelmi szakmérnöki oklevél;

= munkavédelmi üzemmérnöki oklevél;

= felsőfokú munkavédelmi szakképesítő egyetemi tagozaton szerzett oklevél;

= munkavédelmi technikusi oklevél;

= középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél.

 • A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993. január 1-je után tett sikeres vizsga a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból.

4.1.4. Egyéb mentesítések

4.1.4.1.226 A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni.

4.1.4.2. Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli mentesítések

A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály227 alapján:

 • az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, – az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,
 • védőnői,
 • dietetikusi,
 • mentőtiszti,
 • gyógytornász,
 • egészségügyi szakoktatói,
 • diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint
 • a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és
 • az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek, továbbá minden olyan vizsgázó, aki
 • július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;
 • január 1-je után:

= bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,

= „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,

= „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett.

További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.

4.1.4.3.228 A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni. Amennyiben a mentesítés érdekében az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás alátámasztására külföldön, illetve nem magyar nyelven kiállított iratot nyújtanak be, azt hiteles magyar fordítással és a Magyar Vöröskereszt által kiállított megfelelőségi nyilatkozattal is el kell látni.

 

 

 

3. sz. melléklet – Választható járműtípusok

 

D kategória:

–  DUH – 779 (IKARUS 350)

C kategória:

–  KIT – 110 (MERCEDES – BENZ 1524)

CE kategória:

–  XSG – 693 (PÓTKOCSI)

B kategória:

–  LIR – 150 (HYUNDAI MATRIX)

A kategória:

–  UBV – 735 (SUZUKI SV 650S)

A2 kategória:

–  UJJ – 404 (KAWASAKI ER-5)

A1 kategória:

–  UJJ – 391 (APRILIA LEONARDO)

–  UID – 426 (Yamaha YBR 125)

AM kategória:

–  YAMAHA JOG

 

Back To Top
error: Content is protected !!